Η Innovatebiz συνεργάζεται και στηρίζει το Ινστιτούτο Διαχείρισης Ανθρωπογενών & Φυσικών Καταστροφών σε εκπαίδευση στελεχών αναφορικά με το Εγχειρίδιο Sphere | Αθήνα, Ελλάδα, 15/2/2022

Ευχαριστούμε θερμά τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα “Ινστιτούτο Διαχείρισης Ανθρωπογενών & Φυσικών Καταστροφών” για την τιμή να συμμετέχουμε ως υποστηρικτές σε μια ιδιαίτερα σημαντική διοργάνωση εκπαίδευσης στελεχών του Ινστιτούτου σχετικά με το Εγχειρίδιο Sphere.

Η Ομάδα της Innovatebiz

*****

Εκπαιδευτική παρουσίαση: Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης είναι ο συντονισμός και η βελτιστοποίηση, λόγω πολλών παραγόντων. Η γνώση των προτύπων Sphere μπορεί να βοηθήσει στην εστίαση, στις προτεραιότητες, στη δημιουργία χρονοδιαγραμμάτων έκτακτης ανάγκης και, ως εκ τούτου, στην παροχή πιο αποτελεσματικής και ισορροπημένης ανθρωπιστικής δράσης.
Επιστημονική παρουσίαση: Το περιεχόμενο του Εγχειριδίου Sphere καλύπτει την ανθρωπιστική πλευρά (χάρτα) στους τομείς αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που θεωρούνται απαραίτητοι για την πρώτη ανταπόκριση σε αυτού του είδους έκτακτου πλαισίου, δημιουργώντας έτσι μια συνθήκη ελάχιστης σταθερότητας και προστασίας που επιτρέπει την αναδιοργάνωση της υποδομής των πληγεισών τοποθεσιών και τη σταδιακή εργασία ανεύρεσης λύσεων.
*****